TOP

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學資訊與電子商務管理系

存誠務實 五育並重 愛在環球

 相關辦法

 相關辦法

系上相關辦法

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
系課程委員會設置要點         
系學生校外實習實施要點         
學生畢業資格門檻規則         
系務會議設置辦法         
專題製作實施辦法         
系自我評鑑小組設置要點         
系教評會設置辦法         
學生畢業資格門檻規則-(證照一覽表)         

Last Updated: 2019-09-10 10:47:50

愛在環球 創意樂活